מבקר המדינה

הגדר טווח תוצאות
הצג רק כתבות ממדור
הצג רק כתבות מאת

מבקר המדינה הוא המוסד המרכזי בישראל לביקורת המדינה. מבקר המדינה עורך ביקורת פנימית ברשות המבצעת ומפקח עליה. תפקידו וסמכויותיו של מבקר המדינה נקבעו בחוק יסוד: מבקר המדינה.

בישראל, מבקר המדינה מבקר את משק הכספים של מדינת ישראל, את חוקיות אופן השימוש במשק הכספים, ההכנסות וההוצאות ואופן החזקת הרכוש הציבורי. כמו כן, המבקר בוחן את מידת החיסכון והיעילות שבה נוהגת הרשות המבצעת ואת טוהר המידות של אנשיה, אם לא מעלו בתפקידם או נטלו לכיסם מן הרכוש הציבורי המופקד בידם, ניהולם התקין של גופים אלו וכל עניין אחר שהמבקר רואה לנכון לבדוק ולבחון - הרשות נתונה בידו. למבקר אין סמכות לחייב את הגופים המבוקרים לפעול על פי המלצותיו. מתוקף תפקידו משמש המבקר גם כנציב תלונות הציבור.