רק כ-11% מהסטודנטים לתואר ראשון הם ערבים

הסטודנטים הערבים סובלים משיעור נשירה גבוה, אחוז השתלבות נמוך, ופער שרק הולך ומעמיק. תוכנית חדשה של המל"ג מנסה לסייע לפתרון המצב

רק קצת יותר מ-11% מהתלמידים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הם בני החברה הערבית - פחות ממחצית מייצוגם באוכלוסייה - וככל שעולים בדרגה האקדמית, כך הולך שיעורם ופוחת. נתונים אלו נחשפים במסמך פנימי שגובש במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשנתיים האחרונות והגיע לידי "הארץ", אשר מצביע על עומק הפערים בין יהודים וערבים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. נסיבות הכנתו של המסמך, עם זאת, מבקשות לעורר תקווה לשינוי. איסוף הנתונים נערך לצורך הכנתה של תוכנית להרחבת הנגישות של בני המיעוטים להשכלה גבוהה, שפרטיה מובאים כאן לראשונה.

המגמה שמצטיירת בסקירה המקיפה - החל משיעורי הזכאות בתיכון ועד לדרגות הסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה - ברורה. הפערים בין המגזרים בכל הנוגע לשוויון הזדמנויות בנגישות להשכלה עמוקים ומושרשים. כך, למשל, בעוד שכמעט מחצית (44%) מהיהודים בשנתון נתון עומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, הרי שאחוז הערבים העומדים בהן מסתכם ב-22%. יתר על כן, מתוך אלו שכבר נרשמים ללימודים, כ-32% מהערבים לא מצליחים להתקבל אליהם, זאת לעומת 19% בלבד באוכלוסייה היהודית. כך יוצא שאחוז היהודים המתחילים ללמוד באקדמיה מתוך שנתון ממוצע עומד על 52%, בעוד שבקרב הערבים השיעור נמוך בהרבה, ועומד על 21% בלבד.

אחד החסמים העיקריים בדרכם של בני החברה הערבית להשכלה הגבוהה, הוא מה שמכונה במסמך "תוצרי מערכת החינוך הפורמלית". לפי הנתונים, ישנו פער של כמעט 20% בשיעור הניגשים לבחינות הבגרות במגזר הערבי (57% לעומת 75% במגזר היהודי), כאשר כמעט חצי מהם אינם זכאים בסופו של דבר לתעודה (28% זכאים לתעודת בגרות בחברה הערבית, לעומת נתון גבוה בהרבה במגזר היהודי - 51%).

גם הבחינה הפסיכומטרית נתגלתה כחסם משמעותי - כאשר פער של 100 נקודות נמצא בין תוצאותיהם של הנבחנים היהודים והערבים. הפערים הגדולים ביותר נרשמו בבחינה באנגלית, לאחר מכן בחשיבה מילולית ולבסוף בחשיבה כמותית. "תוצאות אלה", כתבו במל"ג, "נובעות מכך שהשפה האנגלית היא בעבורם (האוכלוסיה הערבית, ט"נ) שפה רביעית (ערבית מדוברת, ערבית ספרותית ועברית), ואילו השפה הערבית-הספרותית, שבה מתנהל המבחן, היא השפה השנייה)".

הפערים, עם זאת, לא מסתכמים רק ב"חסמים החיצוניים", משמע היכולת ההתחלתית להשתלבות במערכת. דו"ח מל"ג חושף תמונה עגומה בהרבה באשר לשוויון ההזדמנויות ה"פנים-אקדמי". ככל שמטפסים בסולם הדרגות באקדמיה, כך הולך ופוחת שיעורם של בני החברה הערבית. כך, אם בתחילת הדרך מהווים הסטודנטים הערבים 11.3% מלומדי התואר הראשון, הרי שבלימודי התואר השני יורד מספרם ל-7% בלבד, ואילו בקרב הדוקטורנטים שיעורם עומד על 3% בלבד. בסגל האקדמי עצמו מהווים הערבים 2% בלבד.

את קשיי ההשתלבות ניתן לראות כבר בנתוני הנשירה החדים בקרב התלמידים בחברה הערבית, ותופעת "גרירת התארים" שעליה מצביע המסמך. בתש"ע עמד שיעור הנשירה במגזר הערבי על כ-15.4%, לעומת 10.8% בלבד במגזר היהודי. בעוד שבאוניברסיטאות הפער בין אחוז הנושרים במגזר הערבי למגזר היהודי עומד על כ-4.2%, במכללות המתוקצבות גדול הפער, כאשר במכללות להנדסה הוא מגיע אף ל-11% - 25% שיעור נשירה בקרב הערבים לעומת 14% בקרב היהודים. כמו כן, בעוד שכ-53% מהסטודנטים במגזר היהודי מסיימים את התואר בזמן התקני, הרי שבחברה הערבית צונח שיעור זה ל-36% בלבד.

הפער בשיעורי הנשירה בין האוניברסיטאות למכללות מתחדד עוד יותר, כשמתגלה שיעורם הגדול של הסטודנטים הערבים דווקא במכללות. מתוך כלל הסטודנטים הערבים, כ-11.5% בלבד לומדים באוניברסיטאות, לעומת 24.5% במכללות לחינוך. פערים גדולים נמצאו גם בין האוניברסיטאות השונות, ובעוד שבאוניברסיטת חיפה מהווים הערבים למעלה מ-30%, באוניברסיטת העברית בירושלים הם מהווים פחות מ-12%, בתל אביב פחות מ-9%, בבן גוריון מעט למעלה מ-5% ובבר-אילן - פחות מ-3%.

תחומי הלימוד בהם שיעור ההשתתפות של המגזר הערבי גבוה במיוחד הם רוקחות (42%), סיעוד (36%), ורפואה (22%), ומנגד, נמצאו שיעור ההשתתפות נמוכים מאוד במקצועות ההנדסה והאדריכלות - (6%, למעט בהנדסה אזרחית, כימית ורפואית), עסקים וניהול (5%) וחקלאות (3%).

בניסיון להתמודד עם הפערים המתרחבים, אושרה בוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) תוכנית חדשה של המל"ג, שעיקרה העמדת סל שירותים למוסדות השונים, אותו יוכלו לספק על מנת לתמוך בסטודנטים הערבים. התוכנית, בעלות של למעלה מ-300 מיליון שקלים, תתבצע בהדרגה עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016-2015).

סטודנטיות ערביות באוניברסיטת חיפה, ארכיוןירון קמינסקי

כל מוסד יתבקש להכין בשנה הקרובה תוכנית ארוכת-טווח, בעלת מטרות ויעדים ברורים של קליטת סטודנטים בני מיעוטים, גיוון תחומי לימודיהם, קליטתם לתארים מתקדמים, ושיפור איכות לימודיהם - ובהתאם לה, תיקבע השתתפות המל"ג בתמיכה.

כך, למשל, על מנת לחזק את קליטת הסטודנטים בשנה הראשונה ללימודים ובמטרה לצמצם את אחוזי הנשירה וגרירת הלימודים, יוצע סל ממוצע שיעמוד על כ-4,666 שקלים לסטודנט, ויתמקד בתמיכה חברתית, תמיכה אקדמית אישית, ייעוץ ופיתוח מיומנויות למידה ופעולות תרבות. הסל המלא יוענק למוסדות בהתחשב בשיעור הנשירה של סטודנטים בני מיעוטים במוסד, ביחס לממוצע הנשירה של האוכלוסייה היהודית בכלל המוסדות.

הכנה נוספת במוסדות תתבצע כחודשיים לפני מועד פתיחת השנה, כשהסטודנטים בני המיעוטים יהיו זכאים להשתתף בתוכנית תגבור השפה העברית, מיומנויות למידה ואוריינטציה אקדמית, בתמיכת ות"ת למוסדות בגובה של עד 1,824 שקלים לתלמיד. בנוסף, בניסיון להנגיש את מערכת ההשכלה למגזר הערבי, אחד התנאים להעברת התקציב לכל מוסד, יהיה תרגומו של אתר האינטרנט של המוסד לערבית. באוניברסיטה הפתוחה אף יחלו עוד השנה בניסוי הכולל לימוד מקצועות שונים בשפה הערבית.

התוכנית מבקשת לתת מענה גם לפערים שנמצאו הרבה לפני הרישום לאוניברסיטה, משמע עוד בשלב לימודי התיכון. החל משנת הלימודים הנוכחית ייפתחו במרכזי האוכלוסייה הערבית מרכזי הסברה וחשיפה לאקדמיה לתלמידי התיכון, בהם תינתן אינפורמציה על מוסדות הלימוד ותחומי הלימוד לבעלי פוטנציאל להשתלב באקדמיה. כמו כן יוצעו סדנאות הכנה לאקדמיה, הפניה למלגות וכדומה. המרכזים, שיוקמו בעלות של 300 אלף שקלים, יפעלו בהנחיית ועדת היגוי של אנשי ציבור ואקדמיה שרובם בני מיעוטים, ועד לשנת תשע"ו צפויים לפעול מרכזים אלו בכ-25 יישובים.

יעד נוסף עוסק בהנגשת המכינות הקדם-אקדמיות לאוכלוסייה הערבית, כאשר מתוך 12,300 התלמידים שלמדו בתשע"א במכינות הקדם-אקדמיות, 6% בלבד היו בני מיעוטים. 57% מתוכם אף לא המשיכו בתוך 3 שנים ללמוד לימודים גבוהים (לעומת כ-48% מהיהודים). מאמצי ההנגשה יופנו לתגבור השפה העברית, מימון מעונות והסעות, מימון קורס הכנה לפסיכומטרי, ומתן מלגות ל-20% מבוגרי המכינות הערבים. סכום המעטפת עומד על כ-6,000 שקלים לתלמיד, כשהוות"ת תתקצב כל מוסד בתקציב חד-פעמי של עד 50 אלף שקלים לשיווק המכינה בקרב האוכלוסייה. באשר לאחוזי ההשתלבות הנמוכים של האקדמאים הערבים בתארים המתקדמים ובשורות הסגל, יופעלו תוכניות של מלגות הצטיינות בכל המוסדות, ואלו יידרשו לדווח למל"ג על שילוב אנשי סגל.

התוכנית המקיפה היא חלק מתוכנית החומש הכוללת שהובאה לאישור הממשלה כבר לפני שנתיים על ידי יו"ר מל"ג, שר החינוך גדעון סער, ויו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג, שביקשה להנגיש את ההשכלה הגבוהה לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לאוכלוסיה החרדית ולמיעוטים. לדברי הפרופ' טרכטנברג, "התוכנית תקל על אוכלוסיית המיעוטים להשתלב בהשכלה הגבוהה ובהמשך גם בשוק העבודה. מבדיקות שקיימנו עולה כי אחד החסמים הוא היעדר הנגישות, והתוכנית תיתן מענה לקראת הכניסה למערכת וליווי צמוד בשנים הראשונות, בפיקוח צמוד".

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
 1. 30
  חצי מהסטודנטים לרפואה בטכניון הם ערבים
 2. 29
  וזה עוד אחרי הרמאות בכפרים בבגרויות. שיבדקו את האחוז בפקולטה לרפואה בטכניון - 70%. או בירושליים 50%
 3. 28
  ההצגה נכונה אבל מטעה כי:

  ניתוח מלא היה מציג את החלקוה אצל היהודים בחתך אוכלוסיה :עידות ערים חילונים דתים, חרדים.
  וכמובן שגם אצל הלא היהודים: כי אצל הערבים הנוצרים אחוז המשכילים הרבה מעבר לחתך אצל היהודים וכמובן שאצל הבדואים במיוחד אצל הנגב הפנימי האחוז שואף לאפס

 4. 27
  זה ידוע שהערבים מעתיקים בבחינות..

  יש גם יהודים, אבל אצל הערבים זאת שיטה.

 5. 26
  בסדר. 11% בארץ. כמה לומדים בחו"ל?

  יש אלפים ערבי ישראל שלומדים בירדן, וגם באירופה ואפילו בגדה. יש הרבה שמעדיפים ללמוד בערבית או באנגלית או בשפות אחרות. אז בסדר.. שילמדו בחו"ל. למה שאני אשלם נוסף כדי לממן תוכניות שמתוארות כאן אם הם מעדיפים אחרת?

 6. 25
  וסר החינוך עסוק בהעמקת הכיבוש, מפגשי תלמידים עם חסידי כהנא בחברון, צמצום הדמוקרטיה וחרחור מלחמה כוללת
 7. 24
  הערבים יוכלו להצליח יותר.

  במדינת היהודים צריך לסייע לחיילי וחיילות צהל גם לאלו שאינם יהודים ללמוד באוניברסיטאות .
  הערבים שלא משרתים בצהל או בשרות לאומי , מי שיכול ומוכשר שילמד ומי שלא שילך לעבוד .
  לא צריך כל היום לדאוג למי שלא רוצה אותנו כאן

 8. 23
  את השיפור צריך להתחיל בפעוטון ובגן

  חכמינו הבינו בחוש כי כל המלמד אדם מבוגר, "כאילו כתב על קלף מחוק"
  פעוטות ונערים, ילמדו הרבה יותר, והרבה יותר טוב, מאשר צעירים בגיל האוניברסיטה.
  אז אם רוצים באמת לשפר - צריך להתחיל מילדות (ומצדי - אפילו מינקות).
  באוניברסיטה זה פשוט מאוחר מדי.
  ו-כן, זה נכון גם ללימודי ליב"ה אצל החרדים.

 9. 22
  והכל בגלל שהאינטליגנטים יותר מוותרים על האקדמיה בגלל חוכמתם.
 10. 21
  וגם רוב אלה שהצליחו להכנס למוסדות להשכלה גבוה רימו בבגרויות
 11. 20
  עאמר, התחומים שאתם מתחנכים עליהם אינם במקצועות הדרושים להשכלה ולמדע.
  1. אלה התחומים שמיעוטים לומדים.

   רופא, רוקח, עו"ד, רו"ח, אלה תחומים שבהם, אם לא מקבלים אותך לפירמה קיימת, אתה יכול לפתוח עסק עצמאי. באלה התמחו היהודים כאשר היו בגלות.

  2. כאילו שלא היו יהודים שהתמחו בפיסיקה, מתמטיקה או כימיה. היהודים בין היתר התמחו במה שציינת. הם התמחו גם בלא מעט ממה שלא ציינת.
 12. 19
  נו אז מה....אז רגע בואו נממן להם תארים או ישר ניתן להם תואר..

  כן מה יש אפליה מתקנת.אנחנו ניסתכן בחיינו בצבא ניקרע את ה... ולאחר
  מכן נאלץ לעבוד ולחסוך כדי לילמוד.ומדי פעם נאלץ לעזוב הכול וללכת למילואים .ועוד שכול הסטודנטים הערבים עושים הפגנות והרצאות בקמפוסים
  נגד מדינת ישראל.לא יאמן שעד 67 מי מהם למד למי היה מה שיש לו אצל
  היהודים.פשוט הכול הולך ליקראת עימות קשה ואלים ולאחריו גבולות חדשים
  וסדר חדש.הם עוד יתגעגעו לחיות עים היהודים.חמש עד עשר שנים.
  יש לנו עוד מאבק על הבית עוד לא גמרנו.

 13. 18
  הבחינה הפסיכומטרי מהווה חסם מאד רציני לערבים, לא ניתן להעתיק שם...
 14. 17
  אולי חסר לערבים השרות בצהל, ישנה התאמה מובהקת בין השרות בצהל להצלחה אקדמית...
 15. 16
  למה לעזור רק לערבים

  יש גם אצל היהודים ירידה ולא רק אצל הערבים המדינה לא הולכת לקראת אף אחד שיעזרו גם ליהודים ולא רק לערבים להיתקבל לאוניברסיטה שיסעו לאיטליה ללמוד

 16. 15
  הם פשוט לא לומדים שטויות אלא רפואה בחול!!! כמו היהודים בחו"ל כשאין פרוטקציה צריך להיות טוב!

  שלא כמונו , הם נלחמים על הלימודים

 17. 14
  הפתרון צריך להיות שיפור ההשכלה הבסיסית של ערבים ושל חרדים ולא הקלה בתנאי הקבלה. זו תהיה טעות להוריד את רמת מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל על מנת לקדם נגישות למגזרים שונים.


  מאוד מורגשים הפערים גדולים בין סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים במתמטיקה ובאנגלית. בכך שיקלו על הקבלה ללימודים לסטודנטים מהמגזרים החלשים לא יפתרו את הבעיה אלא יורידו את הרמה הלימודית. הפתרון צריך להיות חיזוק ההשכלה הבסיסית במגזרים אלו הן בבית הספר היסודי והן בתיכון.

  חשוב מאוד לציין שיש פערים גדולים בין ערבים נוצרים לערבים מוסלמים ובכלל, יש מיתאם סטטיסטי בין מספר הילדים במשפחה להצלחה במערכת ההשכלה הגבוהה, לתשומת לב קובעי המדיניות.

 18. 13
  באמת, אבל באמת...

  איך כל פעם אתם מצליחים לקשר כל דבר לנשוא הערבי. זה לא מעניין!!!
  תשנו גישה אולי יכנסו יותר אנשים לאתר.

  בהצלחה עם לדפוק את הראש בקיר

 19. 12
  כל הכבוד למל"ג, והנה עוד הצעה

  הרבה סטודנטיות ערביות לא מקבלות תמיכה בבית (מהבעל ו/או מהאב). כלומר, מעבר למאבק האקדמי יש להן מאבק משפחתי ותרבותי שלעיתים נעשה אלים. יש לערוך סדנאות לא רק לסטודנטים הערבים אלא גם לבני משפחתם.

 20. 11
  המציאות שונה לגמרי

  זה למה רוב הרופאים הבכירים ברמב"ם הם ערבים ולמה האיחוד האירופאי נותן את תקציב המחקר הכי גדול בטכניון למדען ערבי!!! ותחשבו על כל הגאונים שלא מצליחים להשתלב בשוק עקב סלקציה לאומית.... הזויים..

  1. סטטיסטיקה ומציאות

   אני מניח שהנתונים שמביאה טלילה נשר הם אכן נכונים. אבל הם אינם מציירים את כל התמונה. אם לשפוט על פי הנתונים של האלוף שלמה גזית ("הסוד הכמוס של ערביי ישראל" מיום 22.9.2012) הרי 26% של הסטודנטים בטכניון הם ערבים; 35% מכלל הרופאים בישראל הם ערבים; 65% של הרוקחים בישראל הם ערבים. אם נכונים נתונים אלה - הדיבורים של אפלייתם לרעה של הסטודנטים הערבים בישראל אינה מדוייקת.

  2. אתה טועה. הם מתרכזים במקצועות האלה כי באחרים מסרבים לקבל אותם לעבודה
 21. 10
  רב הערבים שלומדים באוניברסיטאות מתקבלים על סמל ציונים שהתקבלו בהעתקות המוניות בחסות מורי בית הספר - זאת האמת , אחר כך שהם לומדים באוניברסיטה וקשה יותר להעתיק אז האמת יוצאת לאור והרבה או שנושרים או שרמת הציונים שלהם נופלת דרמטית , חבל שהארץ לא מפרסם את כל האמת על שיטות ההשכלה במגזר

  רב הערבים שלומדים באוניברסיטאות מתקבלים על סמל ציונים שהתקבלו בהעתקות המוניות בחסות מורי בית הספר - זאת האמת , אחר כך שהם לומדים באוניברסיטה וקשה יותר להעתיק אז האמת יוצאת לאור והרבה או שנושרים או שרמת הציונים שלהם נופלת דרמטית , חבל שהארץ לא מפרסם את כל האמת על שיטות ההשכלה במגזר

 22. 9
  הארץ-העם היהודי אשם בזה ?

  הפער נוצר בגלל גנטיקה,תרבות,היסטוריה,חינוך,תפיסת עולם ועוד מספר גורמים שאין לנו שליטה עליהם.אז תפסיקו תמיד להאשים את ישראל בכל חולי שקיים בעולם. וחוץ מזה,,אנו לא חייבים לחזק את האוייבים שלנו ולהעניק להם כלים שבעתיד יפעילו אותם נגדנו,מדובר באוייבים ושום התרפסות אליהם או רצון טוב לסייע להם יעזור לנו.מתי תבינו את נפשם של הערבים,,,מתי ?

  1. ארז, הגזענות היא פיתרון קל מאוד

   האשמה אינה מוטלת במלואה על מדינת ישראל, שכן אוכלוסיות מיעוט הן פעמים רבות חלשות יותר. אך האחריות לשפר זאת בהחלט מוטלת בין היתר על מדינת ישראל. יש אפליה מהותית של הערבים במדינה, הן בהקצאת המשאבים והן בתוצאה. מצב זה יש לתקן וכל ניסיון בכיוון הזה - מבורך וראוי.

   תפיסתך את הערבים כולם, כעם, כ"אויב" היא-היא אחד הגורמים המקשים יותר מכל על פיתרון האפליה. ערביי ישראל אינם אויבים כלל. דבריך על "נפשם של הערבים", במקביל לדבריך בהתחלה, מבטאים גזענות, עוינות וחוסר היכרות עם ערביי ישראל. תתפלא - רובם רוצים פשוט לחיות ולהתקדם, ולשפר את מצבם. חובת המדינה לעזור להם בכך. המקרים של בגידה במדינה, ריגול וכיוצא בזה הם מועטים ביותר, כמוהם כמקרים במגזר היהודי.

   אם הממשלה פועלת בהתאם לרוח דבריך הגזעניים, אז כן, מדינת ישראל אשמה (לא "העם היהודי", אלא מדינת ישראל). אכן יש לדברים האלה השפעה ניכרת, אך יש גם מגמות אחרות, ראויות ומבורכות, שיש לעודד. דבריך הם בדיוק ההיפך.

 23. 8
  מתי תפורסם הכתבה על הפערים

  בבעלות וילות ומרצדסים בין היהודים והערבים?

  1. אדיר!
 24. 7
  נמצא שהמדד שמנבע בצורה הטובה ביותר השכלה הוא מס' שנות הלימוד של האם

  בתקופת המנדט נשים ערביות בקושי הלכו לבית ספר יסודי. הנשים האלה הם הסבתות של בסטודנטים היום.

 25. 6
  משה וישו כבר לקחו כל השכל עוד לפני שמוחמד הגיע
  1. טעות נפוצה. יש עדיין היצע אדיר -

   אנשים פשוט מסרבים להשתמש בו. הרבה יותר נוח להאמין בבאבות.

 26. 5
  פער אדיר בין הודים לפקיסטנים ובין ערבים נוצרים למוסלמים בכל העולם
 27. 4
  הם גם מעתיקים בבגרויות

  ונראה כאילו יש להם ציונים גבוהים אבל באוניברסיטה אין מי שיעזור להם בתשובות ומכאן הנשירה הגדולה

 28. 3
  האם הפער נובע מאפליה של המגזר הערבי או שהפער נובע מהתרבות שלהם ?
  1. הפער נובע מהעדר תשתיות חינוכיות ביישובים הערבים

   האחריות לכך היא בידי המדינה ואין לזה כל קשר לתרבות כזו או אחרת...

 29. 2
  לפני שהם עושים תואר ראשון (ותופסים מקומות של משוחררי צה"ל) שילכו לעשות----שרות לאומי בישובים שלהם--------
  1. חינוך הוא זכות יסוד לכל אזרח במדינה...

   העמדה שלך פשוט גזענית. חבל שאינך רואה את זה...

  2. תחליפו את השם לשירות חברתי ואז נעשה אותו , כי הלאום שלך זה לא הלאום שלנו
  3. שירות הוא לא חובה יסוד במדינה?

   מה? לא גזעני שיהודים עושים שנים של שירות וערבים לא?

 30. 1
  שמחתי לקרוא על הפער ההולך וגדל.

  כל מעמדנו במזרח התיעון בנוי על הפער הזה.