בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
${m.global.stripData.hideElement}
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לשבוע בלבד - מינוי לאתר ב-50% הנחה  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

מגזין עיניים

יֵש לָנוּ כּוֹחַ לְהַשְפִּיעַ!

שִלְטוֹן הָעָם אֵינוֹ מִתְבַּטֵא רַק בָּאֶפְשָרוּת שֶל כָּל אָדָם לִבְחוֹר אַחַת לְכַמָה שָנִים אֶת נְצִיגָיו לְמוֹסְדוֹת הַשִלְטוֹן, אֶלָא גַם בַּיְכוֹלֶת הַיוֹםיוֹמִית שֶלוֹ לְנַסוֹת לְהַשְפִּיעַ עַל סְבִיבָתוֹ. וְגַם יְלָדִים יְכוֹלִים לְהַשְפִּיעַ!

תגובות
איור

מָה עושׂים כאשר מוּטרָדים מאוד מִבְּעיות הקשורות לַמֶרחב הציבורי, כלומר בעיות הנוגעות לִרְשוּת הרבּים? למשל, אִם אין מַעַבְרֵי חצִייה בטוחים בַּדֶרך לְבית הספר, או אִם בְּקִרבת מקום יש אתר אשפה גדול שמַדיף ריח רע, או אִם בַּמתנ"ס השכונתי אין דֵי חוגים, או אִם אין בָּאֵזור סניף של תנועת נוער, או אִם בְּמֶרכַּז הקניות השכונתי אין נְגישוּת לְנָכים בְּכִיסְאות גלגלים. כל הבעיות בַּדוגמאות הלָלו אֵינן בְּהֶכרֵחַ בעיות אישיוֹת של תושב זה או אחֵר, אֶלָא דברים שמַפריעים לאנשים רבּים. מי אמוּר לטפל בַּבְּעיות הלָלו? כיצד אפשר לִפתור אותן?

כַּיָדוע, בִּמדינה דֵמוֹקְרָטִית בוחרים האזרחים נְציגים לְרָשוּיוֹת השִלְטון, וְרָשוּיוֹת אלו מְנַהלות אֶת עִנְיְינֵי המדינה. כך, למשל, הורֵיכם רַשָאים להשתתף בַּבּחירות לַכּנֶסת, שהיא בֵּית המְחוֹקְקים היִשׂרְאֵלי, וחַברֵי הכּנֶסת הם שבּוחרים אֶת הממשלה ואֶת ראש הממשלה. הורֵיכם זַכָּאים להשתתף גם בַּבּחירות לָרָשוּת המקומית, כלומר לָעירייה או לַמועָצה המקומית. בַּבּחירות האלֶה נִבחרים ראש העירייה וחַברֵי המועָצה. חברֵי הכּנסת, שׂרֵי הממשלה ורָאשי הֶעָרים נִקראים 'נִבחֲרֵי ציבור', כי הציבור בוחר בהם כדי שיְנַהלו אֶת עִניָינָיו וִיטַפּלו בַּבְּעיות של כְּלל התושבים. נִבחֲרֵי הציבור הם הנציגים והשליחים שלנו, והם אמורים להחליט אֶת ההחלטות הטובות והנכונות ביותר בִּשבילנו וְלִפתור אֶת הבְּעיות המִתעוררות בַּמֶרחב הציבורי.

אבָל כאן מִתעוֹרֶרת שאלָה חשובה: האִם הדֶרך היחידה לְשיפּור המֶרחב הציבורי היא הִסתַמכוּת על פעילותָם של נְציגֵי הציבור? וּמה קורֶה אִם בעיה מסויֶמת, שבעֵינֵינו היא חשובה מאוד, אֵינה זוכָה לְטיפּוּלוֹ של נִבחַר הציבור או שאֵין הוא מצליח לִפתור אותה?
המַנְגָנוֹן הדֵמוֹקְרָטִי מאַפשֵר בִּדרכים רבּות נוספות להשפיע וּלשַנות מצבים שאֵינם לְרוּחֵנו. לְדַרְכֵי הַשפָּעה אלו קוראים 'הִשתַתפוּת וּמְעוֹרָבוּת אֶזרָחית'. באמצעותן יכול כל אחד ואחת מֵאיתנו להשתתף בְּניהול חַיֵי המדינה, לִהיות מְעוֹרָב וְלִפעול לְקידום עִניינים החשובים לנו. כיצד אנו יכולים לַעשׂות זאת אִם איננו בַּעלֵי תפקידים, וּבִמיוּחד אִם אנחנו עדיין ילדים?

מִתבּרר שדַרכֵי הפּעולה רבּות וּמגוּוָנות. אִם אנו מְעוּניָינים להָסֵב אֶת תְשׂוּמַת לב נִבחרֵי הציבור לִבעיה מסוּיֶמת, אנו יכולים לִכתוב מִכתב לְראש העירייה, כלומר לָרָשוּת המקומית, או לַמִשׂרד המֶמשַלתי שמוּפְקָד על הנושׂא, לְהַעלוֹת בַּמכתב אֶת הבעיה, להסביר אֶת חוּמְרַת המצב וּלבקש שיְטַפּלו בה בִּדחיפוּת. אנו יכולים להפנות אֶת המכתב גם לִ'נְציב תְלוּנוֹת הציבור', תפקיד הקַיים בכל עירייה וגם בַּממשלה, כדי שֶיִתעָרֵב וְיִפעל לְפִתְרון הבעיה.

דֶרך אחרת היא לְהַחְתים אנשים רבּים על עצוּמה וְלִשלוח אותה אל נִבחֲרֵי הציבור בַּממשלה או בָּעירייה, או לאַרגֵן הפגנה של תושבים. נוּכל גם לגַיֵיס אֶת כְּלֵי התִקשורֶת (כמו עיתון או תחנת טֵלֵוִויזיה) וּלבקש מֵהם לפרסם כתָבה שתְעוֹרֵר אֶת מוּדָעוּת הציבור לַבְּעיה. בְּאֶפשָרוּתֵנו גם לִבדוק אִם המִטרָד או הבעיה חוקיים, ואִם לא – לִפְנות לְבית המשפט וּלבַקֵש אֶת עֶזרָתו. דֶרך נוסֶפת היא להקים אִרגון של אזרחים (עמוּתה), שיִפעל בְּאופֶן קָבוע לְטיפול בַּנושׂא. ואִם פִּתְרון הבעיה כל כך חשוּב לנו וּלרבּים אחרים, אנחנו יכולים להִתאַגֵד וּלהקים מפלגה, בְּתִקווה שנְציגֶיה יִיבָּחרו לָרָשות וְיִפעלו לְהַשָׂגת מַטְרָתנו.

הקמַת מפלגה אינה הצעה מעשׂית לילדים, אך רוב הדרכים האחרות שנִמְנוּ כאן פתוחות גם להם: ילדים יכולים לִכתוב מכתב לָרָשוּיוֹת (למשל לְהַנהָלַת בית הספר), להחתים אֶת חַברֵיהם על עצומה, לארגן הפגנה, והם יכולים גם לבקש מֵהמורה בְּבית הספר לקַיֵים שִיעור או יום פעילוּת בַּנושׂא המטריד אותם כדי לְעוֹרֵר מוּדָעוּת לַבּעיה.
כדי להגשים אֶת הזְכוּת הדֵמוֹקְרָטִית לִהיות שותפים וּמעוֹרָבים בְּמַעשֵׂי הרָשוּיוֹת עלֵינו לדעת כיצד לִפעול: כיצד כותבים מכתב לָעירייה, איך מְאַרְגְנים הפגנה, איך מְבָררים מי אמור לטפל בִּבְעיה מסוימת, וכן הָלאָה. אֶת כל הכישורים האלֶה אפשר להתחיל לִלמוד כבר בְּבית הספר. בְּבית הספר התלמידים יכולים לְהִתנסוֹת גם בְּניהוּל חיים דֵמוֹקְרָטִיִים (בִּתחומים מסויָמים), וכך להעשיר אֶת חיֵיהם בַּהוֹוֶה וּלהתכונן לִקרַאת חייהם כְּבוגרים בִּמדינה דֵמוֹקְרָטִית בֶּעתיד.

שִלטון העָם אינו מִתבַּטֵא רק בָּאפשרות של העָם לבחור אחת לכמה שָנים אֶת נְצִיגָיו לְמוסְדות השלטון, אֶלָא גם בַּיכולֶת היום־יומית של כל אחד מֵאיתנו לנסות להַשפּיע על סביבתנו. ההשתתפות והמְעוֹרָבוּת האֶזרָחית הן עיקרון חשוּב ביותר של הדֵמוֹקְרַטְיָה.
לא כל מְעוֹרָבוּת אזרחית מצליחה בְּסופו של דבר. לְעיתים היא מְביאה אֶת הרָשוּיוֹת לִפעול וּלשַנות אֶת הַחלָטָתָן, אך לְעיתים הבעיה אינה נִפתֶרת בִּמְלוֹאה. חשוּב לא להתיָיאש, להמשיך לנסות לשַנות, וְלָדעת שבִּזכות הֱיוֹתנו אזרחים בִּמדינה דֵמוֹקְרָטִית יש לנו כוח להשפיע. רָאוּי שנְנַצֵל אֶת הכוח הזה שלנו לְמַטָרות חשובות וצודקות, לְטוֹבָתנו וּלטוֹבת הכְּלָל.

מתוך המגזין לילדים 'עיניים', גיליון 129 בנושא 'דמוקרטיה'. להזמנת מינוי וגיליונות קודמיםתגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו