"עזורה", ירושלים | מייסד: עזורה שרפלר, 1952 - אוכל - הארץ