טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

נוסח החלטת הממשלה ותוכנית ההתנתקות

תגובות

זהו נוסח ההחלטה שקיבלה שלשום (ראשון) הממשלה:

1. הממשלה מאשרת תוכנית התנתקות מתוקנת - נספח א' - אולם אין בהחלטה זו כדי לפנות ישובים.

2. הממשלה מאשרת את ביצוע עבודת ההכנה המפורטת בנספח ג'.

3. לאחר סיום עבודת ההכנה תשוב הממשלה ותתכנס על מנת לקיים דיון נפרד ולהחליט אם לפנות ישובים אם לאו, איזה ישובים ובאיזה קצב בהתחשב בנסיבות באותה עת.

מוגש על ידי ראש הממשלה

נספח א'

מתכונת עבודת ההכנה לתוכנית התנתקות מתוקנת:

1. תהליך של פינוי כרוך בהשלכות אישיות משמעותיות רבות למתיישבים המפונים. על ממשלת ישראל מוטלת החובה לשים לנגד עיניה, בביצוע התוכנית, את ההשלכות על המתיישבים המפונים, הסיוע להם ולהקל עליהם, ככל שניתן, במשך התהליך. הקשיים והרגישויות הכרוכים במהלך חייבים לעמוד לנגד עיני הממשלה ומבצעי התהליך.

2. ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בהידברות עם האוכלוסיה המיועדת לפינוי בנושאים השונים הנוגעים ליישום התוכנית, לרבות בנוגע לפינוי ולפיצוי ותפעל לקיום הידברות זו.

הקמת מסגרת ארגונית:

3. תוקם מסגרת ארגונית שמטרתה לטפל ולסייע בכל הנושאים הקשורים לביצוע התוכנית.

4. הקבינט המדיני בטחוני ילווה וינחה את תוכנית ההתנתקות המתוקנת, כולל זירוז בניית גדר הביטחון, למעט עניין ההחלטות בדבר פינוי (סעיף 2א (2) ו-(3) בנספח א') (תוכנית ההינתקות המתוקנת, ע.).

הקבינט יהיה אחראי על ביצוע החלטת ממשלה זו.

5. מוקמת בזאת ועדת היגוי אשר תהיה אחראית לתיאום הנושאים הנוגעים לתוכנית ההתנתקות המתוקנת, ועדת ההיגוי תדווח לקבינט על פעולותיה ותעלה בפניה נושאים הטעונים החלטת דרג מדיני, ועדת ההיגוי תורכב כדלקמן:

א. ראש המועצה לביטחון לאומי - יו"ר

ב. נציגי משרד הביטחון וצה"ל

ג. מנכ"ל משרד האוצר

ד. מנכ"ל משרד המשפטים

ה. מנכ"ל משרד החוץ

ו. מנכ"ל משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

ז. מנכ"ל משרד החקלאות

ח. מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות

ט. מנכ"ל משרד הפנים

י. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

6. מוקמת בזאת ועדה לענייני פינוי פיצוי והתיישבות חלופית, אשר מתפקידה יהיה להכין את החקיקה בדבר פינוי ופיצוי, פרטי העקרונות והמדדים לפיצוי, לרבות מתן תמריצים, מקדמות, והיבטי הפיצוי של חלופות ההתיישבות באיזורים מועדפים על פי מדיניות הממשלה. המלצות הוועדה יובאו בפני ועדת השרים, וישמשו תשתית להצעת החוק בנושא. ועדה זו תהיה הגורם הבלעדי המוסמך לרכז ולקיים את ההידברות עם האוכלוסיה המועמדת לפיצוי ולפיצוי, ועם כל הגורמים האחרים הנוגעים לנושא הפיצוי, וזאת עד להשלמת החקיקה. הוועדה תוכל להקים ועדות משנה מקצועיות למילוי תפקידיה, כפי שתמצא לנכון. חברי הוועדה יהיו כדלקמן:

א. מנכ"ל משרד המשפטים - יו"ר

ב. נציג משרד האוצר

ג. נציג משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

ד. נציג משרד החקלאות

ה. נציג משרד ראש הממשלה

7. הסוכנות היהודית לארץ ישראל תפעל, כגורם מיישב, בהנחיית ועדת ההיגוי ותוך תיאום עם הוועדה לענייני פינוי פיצוי והתיישבות חלופית. תפקיד הסוכנות היהודית יהיה לבצע את הפעולות הנדרשות להתיישבות חלופית, חקלאית או קהילתית, עבור האוכלוסיה האזרחית המפונה שתחפוץ בכך.

8. א. מוקמת בזאת מנהלת ביצוע במשרד ראש הממשלה, אשר תהיה כפופה לוועדת ההיגוי. תפקידה יהיהליישם את החלטת ממשלה זו בכל הקשור לפינוי האזרחי ולפיצוי.

ב. מנהלת הביצוע תוסמך להעניק לזכאים לפיצוי מקדמה על חשבון הפיצויים המגיעים להם, בתנאים שתקבע הוועדה לענייני יפנוי פיצוי והתיישבות חלופית, ועל פי ההוראות והנהלים שיקבעו על ידה.

ג. ראש מנהלת הביצוע יהיה בדרג של מנכ"ל משרד ממשלתי.

9. כל משרדי הממשלה והגופים הממשלתיים האחרים יעבירו למסגרות הארגוניות שצויינו לעיל, ללא דיחוי, את כל הנתונים שיידרשו להן לצורך מילוי תפקידיהן.

10. חקיקה:

א. משרד המשפטים יגבש וראש הממשלה יגיש, בהקדם האפשרי, לוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק, אשר תכלול הוראות לעניין פינוי ופיצוי לזכאים והסמכויות הדרושות לשם כך.

ב. בסמוך לאחר מכן הממשלה תגיש לכנסת את הצעת החוק.

ג. מפקדי כוחות צה"ל באיזורים יעגנו בתחיקת הביטחון את כל ההוראות הדרושות ליישום החלטות הממשלה.

11. תקציב:

א. ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, בתיאום עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד המשפטים, יעמיד לרשות ועדת ההיגוי, הוועדה לענייני פינוי פיצוי והתיישבות חלופית, מנהלת הביצוע והסוכנות היהודית, תקציב מתאים ומשאבים נוספים, לצורך פעולותיהם וזאת בתוך חודש ימים ממועד קבלת החלטה זו.

ב. תקציבי שנת 2005 ואילך יותאמו לתהליך ולהחלטות הממשלה בנושא מעת לעת.

ג. לצורך תחילת פעילותה, יוקצו למנהלת הביצוע בשלב הראשון 10 תקנים.

12. הוראות מעבר: בתקופת הביניים שמיום קבלת החלטה זו, לצורך הערכות מצד אחד, תוך שמירה על מערכת החיים השוטפת המתוקנת מצד שני, יחולו ההוראות הבאות בישובים ובאיזורים הכלולים בתוכנית (להלן הישובים).

א. פעילויות מוניציפליות וקהילתיות הנוגעות למהלך החיים התקין ושירותים להם זכאים התושבים ימשכו כסדרם, לרבות שירותים מהמועצה האיזורית וכן ביטחון, חינוך, רווחה, תקשורת, דואר, תחבורה ציבורית, חשמל, מים, גז, דלק, שירותי בריאות, בנקים וכל שירות ופעילות אחרת שהיתה נהוגה בישוב קודם להחלטה זו.

ב. תוכניות ממשלתיות לבינוי ופיתוח שטרם החל ביצוען לא יקודמו לביצוע.

אין באמור בהחלטה זו בכדי לגרוע מהחלטת הממשלה מס' 150 מיום 2.8.96 לגבי שאר האיזורים. החלטה 150 הנ"ל תחול גם ביחס לישובים לענין הליכי תכנון והקצאת קרקעות.

13. ועדת חריגים:

תוקם ועדת חריגים שתהיה רשאית להתיר ביצוע תוכנית שהוקפאה כאמור לעיל או להחליט שלא לקדם תוכניות אף אם החל ביצוען לאחר בחינת כל מקרה לגופו ובהתאם לאמות מידה שיקבעו על ידה.

ועדת החריגים תהיה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי משרד האוצר המשפטים.

החלטת ועדת החריגים ניתנת לערעור בפני הקבינט בכל מקרה שיובא לפניו על ידי חבר ממשלה.

14. עקרונות לפיצוי:

א. היום הקובע לזכות לפיצוי הינו יום קבלת החלטת ממשלה זו.

ב. לזכאים לפיצוי, יוענק פיצוי הוגן וראוי כפי שייקבע בחוק שייחקק לשם כך.תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
tm_tools.isArticleType(article) : true